Procedura zgłoszenia żądania

dla osób, których dane osobowe są przetwarzane i które pragną skorzystać z przysługujących im praw zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO). Do wspomnianych praw należą prawa do:

  • dostępu do treści danych;
  • prostowania danych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  • zażądania zaprzestania przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • cofnięcia/odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe prawa mają ograniczenia określone w przepisach prawa w szczególności we wspomnianym Rozporządzaniu.

Więcej informacji można znaleźć tu: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator
Pełen tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1. Administrator danych:

Mechatronika.net Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 42/1
43-300 Bielsko-Biała
zwany dalej Administratorem

 

2. Właściwość procedury

Procedura dotyczy zbiorów danych osobowych, których Administrator jest „administratorem” zgodnie z RODO, czyli ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora i gdy cele lub sposoby przetwarzania danych ustalane są przez inny podmiot, Administrator nie jest zgodnie z RODO „administratorem” tylko „podmiotem przetwarzającym”. W takim przypadku prosimy kierować zgłoszenia bezpośrednio do administratora.

 

3. Formularz zgłoszenia

Zgłoszenie w celu rozpatrzenia powinno być złożone na formularzu, przez osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane i podpisane przez tą osobę.

 

4. Dostarczenie i przyjęcie zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zostać dostarczone do Administratora na piśmie w formie umożliwiającej identyfikację osoby oraz potwierdzenie jej wyrażenia woli (podpis) na adres:
Mechatronika.net Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 42/1
43-300 Bielsko-Biała
Admnistrator potwierdzi otrzymanie żądania i rozpatrzy zgłoszenie.

 

5. Termin rozpatrzenia

W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

6. Brak możliwości identyfikacji

Jeżeli cele, w których Administrator przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, Administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą.

W takich przypadkach lub w przypadku braku możliwość identyfikacji lub potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, Administrator może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, w miarę możliwości poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania przysługujących jej praw może dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

8. Zmiany procedury

Niniejsza procedura może ulec zmianie. Osoby zainteresowane prosimy o monitorowanie treści procedury.